تن فروشی از وطن فروشی بهتر است

نمی دانم روزی که بازی ایران وامریکا بود اگر یک ایرانی تیم امریکا را تشویق می کرد چه با او میکردیدولی مطمئنم که بقیه شورتش را به صورتش میکشیدند حالا نمی دانم چه شده که اسرائیل جنایتکارکودک کش خاک پای اینها را توتیای چشمش کرده وامریکابرای انها تمام وکمال مایه گذاشته ما که کودتای ٢٨ مرداد وسقوط دولت مصدق وبر قراری حکومت دیکتاتور یادمان نرفته  ایرانی با غیرت اگر امپراطوری کورش وتمدن بزرگ را ایجاد کرد اجازه دخالت بیگانه را ندادوحالا نخواهیم گذاشت که وطن فروشی قبحش شکسته شودوپای خون حسین مظلوم هلهله کنند 

/ 1 نظر / 30 بازدید